نویسنده = محمود شارع پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-77

نادر رازقی؛ محمود شارع پور؛ حسن ابراهیمی گتابی


2. مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 60-89

محمود شارع پور؛ محمد فاضلی؛ الهه اقراریان