عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391

مهدی کرمانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 116-148

چکیده
  زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروه‌های آسیب‏پذیر جامعه هستند. این زنان علاوه بر نقش‏های متداول زنان در خانواده، متولی نقش‌های مربوط به "سرپرستی خانوار" شامل دو رکن کلیدی "تأمین معیشت" و "اداره و مدیریت" خانوار نیز هستند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با در نظر داشتن ...  بیشتر

بررسى‌فرآیندبرچسب‌زنى‌به بیماران اچ اى وى(ایدز)وپیامدهاى آن (مطالعه موردى)

حسین بهروان؛ محسن نوغانى؛ اعظم عباچى

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 141-164

چکیده
  هدف این مقاله بررسى فرآیند و پیامدهاى اجتماعى برچسب در مبتلایان به اچ اى وى/ایدز در شهر مشهد مى‌باشد. روش تحقیق، کیفى و تکنیک آن، مطالعه موردى (سرگذشت‌پژوهى) مى‌باشد. جامعه مورد بررسى کلیه بیماران اچ اى وى یک مرکز درمانى عفونى رفتارى واقع در شهر مشهد بود که گزینش آن‌ها به صورت هدفمند و بر اساس شیوه ابتلا صورت گرفت. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر