نویسنده = محسن نوغانی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 116-148

مهدی کرمانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی


2. انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 138-161

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ مهلا حجازی