تبیین جامعه‌شناختی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز طی دو دهه 1367-1388

محمد حسین پناهی؛ هادی خانیکی؛ سعیده امینی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 149-178

چکیده
  موضوع مقاله حاضر تحلیل و تبیین تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز، به‌عنوان یکی از گفتمان‌های سیاسی موثر پس از انقلاب اسلامی است. در این چارچوب پس از مروری بر تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز در دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و دولت اصولگرا عوامل ساختاری تحول این گفتمان بررسی گردیده است. برای تحلیل و تبیین از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه ...  بیشتر