فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان

عالیه شکربیگی؛ رضا مستمع

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 153-177

چکیده
  خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده است. تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل داشتن روش‌های مختلف برخورد با مسئله و شقوق متعدد نظری، نتوانسته این انبوه نتایج را در یک قالب پژوهشی که نقطه عطفی برای پژوهش‌های آتی در این حوزه ...  بیشتر