نویسنده = افسانه کمالی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-59

علی رجبلو؛ افسانه کمالی؛ فاطمه رازکردانی شراهی


2. بررسی رابطه‌ سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 162-198

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ نرجس خاتون مصلح


3. اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 100-132

تقی آزاد ارمکی؛ افسانه کمالی