مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی

سید حسین سراج‌زاده؛ امید قادرزاده؛ جمیل رحمانی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 3-29

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیر‌گرایی اجتماعی به مطالعه‌ی رابطة قوم‌گرایی و مذهب در میان کُردهای ایران بپردازد. روش شناسی پژوهش، کیفی است و داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه‌گیری کیفی/ هدفمند ...  بیشتر