عوامل موثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان مطالعه موردی دانشگاه‌های (آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی)

فاطمه باقری حیدری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 153-172

چکیده
  تعاملات و روابط بین دانشجویان و استادان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ساختار اجتماعی علم به شمار می‌آید. هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان می‌باشد. عرصه‌های مختلف تعاملاتی با توجه به نظریه‌های جامعه‌شناسی علم  و با چارچوب نظری بوردیو، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این پژوهش ...  بیشتر