نویسنده = فیروز راد
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی

دوره 19، شماره 1، بهار 1397، صفحه 68-90

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف اله سیف اللهی؛ فیروز راد


2. روند تحول و موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران(1382-1304)

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 29-63

محمد عبداللهی؛ فیروز راد