زمینه های فرهنگی و ادبی کشف حجاب در ایران؛ شعر مخالفان و موافقان

محمدرضا جوادی یگانه؛ فاطمه عزیزی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 100-137

چکیده
   یکی از پرچالش ترین اقدامات رضاشاه، کشف حجاب است، که با مخالفت های فراوان در جامعه ایران روبرو شد. این مقاله، با نگاهی متفاوت به مساله کشف حجاب، تلاش دارد تا آن در زمینه فرهنگی و ادبی جامعه ایران در دهه آخر سده گذشته و دو دهه ابتدایی سده حاضر قرار دهد و بر این مبنا، با مقایسه شعر موافقان کشف حجاب با استدلال های دولتی در زمان کشف حجاب، ...  بیشتر