انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ مهلا حجازی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 138-161

چکیده
  همسایگی بخش مهمی از فضای عمومی شهراست که فرصت ارتباط اجتماعی را برای ساکنین فراهم می آورد و از این جهت در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد. تحلیل ثانویه داده های همسایگی بر روی 30 شبکه همسایگی در سه منطقه برگزیده شهرمشهد به روشنی نشان می دهد که انسجام رابطه ای شبکه همسایگی این شهر کمتر از حد متوسط و بیشتر نیز متکی بر پیوندهای ضعیف همسایگی ...  بیشتر

احساس شهروندی در مراکز استان‌های ایران

علی یوسفی؛ مژگان عظیمی‌هاشمی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1387، ، صفحه 3-23

چکیده
  شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و ...  بیشتر