تمایزپذیری ساختی و کارکردی سازمان‌های نظامی از نهاد سیاسی

محمدجواد نصرالله‌زاده؛ حسن سرایی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1387، ، صفحه 24-57

چکیده
  این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان‌های نظامی از نهاد سیاسی» از سال‌های 1300 تا 1357 در ایران می‌باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه‌ای شدن» ...  بیشتر