نویسنده = فاطمه جواهری
تعداد مقالات: 5
3. برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 3-40

سید حسن سراج زاده؛ فاطمه جواهری


4. دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 45-72

فاطمه جواهری