نویسنده = ابراهیم حاجیانی
تعداد مقالات: 2
1. امنیتِ هویت: مبانی و چارچوب مفهومی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 3-35

ابراهیم حاجیانی


2. نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 143-164

ابراهیم حاجیانی