نویسنده = محمدرضا طالبان
تعداد مقالات: 3
1. تبیین اعمال مذهبى: مدلى نظرى و آزمونى تجربى

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 92-114

محمدرضا طالبان


3. اثر وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 164-193

محمدرضا طالبان