تاملی بر مقاله "درباره جامعه شناسی مردم دار" و نسبت آن با علوم اجتماعی در ایران

محمد جواد اسماعیلی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 178-185

چکیده
      مایکل بوراوی،قائم مقام انجمن جامعه شناسی در آمریکا  در تیرماه سال 1387 سفری به ایران داشت.در همین زمینه  مقاله ای از وی در مجله انجمن شناسی ایران به چاپ رسید.بورآوی چهار نوع وظیفه جامعه شناسی را در قالب چهار نوع جامعه شناسی به قرار زیر طبقه بندی نموده است:جامعه شناسی سیاستگذار که در خدمت هدفی است که کار فرمایش تعیین میکند ...  بیشتر

تاملی بر مقاله " درباره جامعه شناسی مردم مدار" : نسبت جامعه شناسی مردم مدار با علوم اجتماعی در ایران

محمد جواد اسماعیلی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1386، ، صفحه 30-53

چکیده
  مایکل بوراوی، قائم مقام انجمن جامعه شناسی در آمریکا در تیرماه سال 1387 سفری به ایران داشت که در چند دانشکده علوم اجتماعی به اشاعه اندیشه خود در مورد مفهوم و واقعیت جامعه شناسی مردم مدار پرداخت. در همین زمینه، مقاله ای از وی در انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسید. در این نوشتار به واکاوی و سنجش ایده مایکل بوراوی در مورد " بازگشت به  گروه ...  بیشتر