تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران

حمید عبداللهیان؛ احسن حقگویی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 1-41

چکیده
  این مقاله به مطالعه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه تهران و تأثیر آن بر میزان مشارکت سیاسی آنها، با استفاده از یک چارچوب نظری تلفیقی که شامل ملاحظات مفهومی "حوزه عمومی" هابرماس و الگوی سلسله مراتب مشارکت سیاسی مایکل راش است می پردازد.  در این مطالعه، 730 نفر دانشجویان دانشگاه تهران که از طریق نمونه گیری ...  بیشتر