نویسنده = زهرا فرضی‌زاده
تعداد مقالات: 2
2. معرفی کتاب: فهم سیاست‌گذاری اجتماعی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 180-184

زهرا فرضی‌زاده