نویسنده = فاطمه جمیلی کهنه شهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجارب زیسته اقدام به خودکشی زنان شهر ایلام با رویکرد روشی نظریه مبنایی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 82-107

زهرا رضایی نسب؛ محمدتقی شیخی؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری