نویسنده = ارشاد، فرهنگ
تعداد مقالات: 8
3. بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی

دوره 19، شماره 1، بهار 1397، صفحه 68-90

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف اله سیف اللهی؛ فیروز راد


4. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 26-48

مهناز جلیلی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد؛ علی ربیعی


5. تحلیل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 3-33

فرهنگ ارشاد؛ معصومه قاراخانی؛ سید ایت اله میرزایی


6. بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 107-120

فرهنگ ارشاد؛ عزیز حزباوی