هنجارهای ارتباطی در ضرب المثل ها و یازده قرن اشعار فارسی

مهدی محسنیان راد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1386، ، صفحه 54-78

چکیده
  این مقاله، با توجه به رابطة پیچیدة فرد، جامعه و تمدن و با اتکاء به این نظریه که "فرد، به هر روش و وسیله‌ای که باشد، عناصر تمدنی خاص جامعة خویش را به طور قطع و یقین جذب و در نهاد خویش ذخیره می‌سازد" (1) ،به تحلیل محتوای اشعار ارتباطی 43 اندیشمند نظم نویس ایرانی طی یازده قرن و مجموعه ای از ضرب المثل های فارسی پرداخته و با نگاه به تحولات ادوار ...  بیشتر