مطالعه هویت طبقاتی اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه‌های اهواز با استفاده از مدل‌های قطری تحرک

عبدالرحمن راسخ؛ صدیقه حافظی؛ معصومه باقری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1386، ، صفحه 30-53

چکیده
  براساس نظریه تحرک رفتارها، حالات و ارزش‌های افراد تحت تأثیر پایگاه اجتماعی پیشین (مبدأ) و نیز پایگاه اجتماعی جاری (مقصد) آنها قرار می‌گیرد. اگر پایگاه اجتماعی پیشین و پایگاه اجتماعی جاری فرد یکسان نباشد، گوییم تحرک اجتماعی رخ داده است. جهت بررسی تأثیر تحرک اجتماعی بر رفتارها، حالات و ارزش‌های افراد، مدل‌هایی تحت عنوان مدل‌های قطری ...  بیشتر