بررسى تأثیر سرمایه اجتماعى بر رضایت از زندگى در میان جوانان

یحیى على بابایى؛ بهمن باینگانى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 80-111

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سرمایه اجتماعى و مؤلفه‌هاى آن بر رضایت از زندگى در میان جوانان بررسى شده است. بعد از مرورى بر آراى مهم‌ترین نظریه‌پردازان کلاسیک سرمایه اجتماعى به ارتباط نظرى و تجربى بین سرمایه اجتماعى و رضایت از زندگى اشاره شده و در نهایت از رویکردى تلفیقى در این تحقیق استفاده شده است. داده‌هاى این تحقیق به روش پیمایشى و از طریق ...  بیشتر