بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی(مطالعه موردی استان فارس)

عبدالعلی لهسایی زاده؛ جهانگیر جهانگیری؛ بیژن خواجه نوری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 124-145

چکیده
  مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی یکی از مسائل مهم در دهه های اخیر بوده است.یکی از ابعاد مشارکت زنان در حوزه اقتصاد می باشد.مطالعه حاضر با استفاده از نظریه کالینز که خود مبتنی بر نظریه تضاد در سطح خرد می باشد به بررسی نقش زنان در فعالیتهای اقتصاد روستایی و سهم آنان در این حوزه پرداخته است.در این راستا موانع عملی مشارکت زنان در عرصه های ...  بیشتر