1. تأملی نظری در باب موانع توسعۀ فمینیسم اسلامی

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 3-24

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعۀ عوامل تحریف کنندۀ فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قارۀ آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویۀ داده­های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین­کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است ...  بیشتر

2. بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دوره قاجاریه

علی محمد حاضری؛ هادی رهبری

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 66-92

چکیده
  مسئله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرایند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد.بر این اساس،سوال تحقیق تحت این عنوان "آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و رد مقام حل مسئله ،فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است:تجار دوره ...  بیشتر

3. ساختار دستگاه سرکوب و فروپاشی رژیم شاه

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1383، ، صفحه 5-27

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروههای مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را در دست بگیرند.ارتش شاهنشاهی یکی از گروه های بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت.در مقال حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم.این امر مستلزم بررسی ...  بیشتر