فمینیسم در ایران ( بررسی جامعه‌شناختی فمینیسم ایرانی؛ نمونۀ مورد مطالعه: قرۃالعین)

خّیام عبّاسی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 23-43

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.532556.1448

چکیده
  فرض اصلی این پژوهش بر بنیان وجود مؤلفه­ های مشترک میان اهداف قرۃالعین در چارچوب جنبش بابیه با اهداف فمینیسم غربی استوار است. پرسش ­های اساسی عبارتند از این­که: آیا کنش­های قرۃالعین با هدف ایجاد موقعیت ­های برابر میان زنان و مردان، احقاق حقوق زنان و تلاش برای مرتفع کردن تبعیض­ های ساختاری علیه آنان، واجد مؤلفه ­های اولیه­ ...  بیشتر