مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران : بازه زمانی 1380 الی 1400

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مرضیه احمدی می لاسی؛ مسلم سوری

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 120-152

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.540494.1483

چکیده
  مسائل اجتماعی، واقعیتی چندوجهی-چندبعدی در جامعه انسانی و حاصل دیالکتیک بین عاملیتو ساختارهاست، نتیجه گام‌های کج و انحرافی به ظهور آفتی اجتماعی علیه ارزش و هنجارهای انسانی شده است. جامعه ایرانی نیز گونه‌هایی از مسائل اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) را تجربه می‌کند. هدف پژوهش مرور نظام‌مند مسائل اجتماعی ایران است. روش تحقیق ...  بیشتر