فک‌شدگی و حک‌شدگی مصرف: تبیین مصرف متظاهرانه و غیرمتظاهرانه براساس رهیافت‌های فک‌شدگی و حک‌شدگی اقتصاد نهادگرا(نمونه‌ی بررسی‌شده: شهروندان شهر زنجان)

سیده هاجر حسینی؛ فاطمه بیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2021.530531.1435

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی فک‌شدگی و حک‌شدگی مصرف(متظاهرانه/غیرمتظاهرانه)، به‌صورت آمیخته و متوالی در سال 1399 انجام شده است. جمعیت موردبررسی، شهروندان دارای تحصیلات عالی20تا65ساله‌ی شهر زنجان است. نمونه‌ها در دو مرحله با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای(502n=) و روش هدفمند و اشباع نظری(20n=) انتخاب شدند. ابزارها و روش‌های گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه ...  بیشتر

فک شدگی و حک شدگی مصرف: تبیین مصرف نمایشی و غیرنمایشی براساس رهیافت های فک شدگی و حک شدگی اقتصاد نهادگرا (نمونه بررسی شده: شهروندان شهر زنجان)

فاطمه بیات؛ سیده هاجر حسینی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 44-76

http://dx.doi.org//10.22034/jsi.2021.530531.1435

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی فک­ شدگی و حک ­شدگی مصرف (نمایشی/غیرنمایشی)، به­ صورت آمیخته و متوالی تبیینی در سال 1399 انجام شده است. جمعیت موردبررسی، ساکنین دارای تحصیلات عالی20 تا 65ساله شهر زنجان است. نمونه ­ها در دو مرحله با روش خوشه ­ای چندمرحله­ ای (502n=) و هدفمند و اشباع نظری (20n=) انتخاب شدند. ابزارها و روش­های گردآوری داده ­ها، پرسش­نامه ...  بیشتر