فوکو و لکان؛ دلالت هایی جامعه شناختی بر ادراک بیماری

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ سجاد ممبینی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 3-22

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.535587.1464

چکیده
  پژوهش حاضر قسمی مطالعۀ پساساختارگرایانۀ بیماری و سازوکارهای ادراک آن بوده که در صدد است شکلی از یک جامعه ­شناسی پزشکیِ نظری و مفهومی را صورت­ بندی نماید. به این منظور از ظرفیت­ های نظری آراء فوکو و لکان برای توضیح ادراک بیماری و فرآیندهای شکل ­گیری آن بهره گرفته شد. نظریۀ فوکویی هرمنوتیک خود (سوژه)، و مفهوم لکانیِ امر نمادین، ...  بیشتر