مطالعه تطبیقی -طولی و رفتار با داده های مفقوده پاسخ به نقد مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی:مطالعه تطبیقی -طولی(1970-2000)"

مسعود چلبی؛ حسین اکبری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، ، صفحه 128-140

چکیده
  قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله،مقدمتا"لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود.این نویسندگان از نقد ارائه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند.اول از همه اینکه  امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم اجتماعی باشد.در صورتی که نقدها با انگیزه پیشرفت علمی انجام شود،عملا می توانند به عنوان نوعی کنترل کیفیت در تولید ...  بیشتر

توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه تطبیقی-طولی(1970-2000)

مسعود چلبی؛ حسین اکبری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 28-46

چکیده
  این مطالعه درصدد بررسی اثرات سطوح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر نابرابریهای اجتماعی است.نابرابری هایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از نابرابری در توزیع درآمد،نابرابری جنسیتی و نابرابری بخشی.این تحقیق بر اساس روش تطبیقی-طولی انجام یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 208 کشور جهان از سال 1970 تا 2000 استفاده شده است.تحلیل ...  بیشتر

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان

مسعود چلبی؛ محمد مبارکی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 3-44

چکیده
  مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی،از جمله حوزه آسیب های اجتماعی و به خصوص جرم،ارتباط پیدا میکند.با توجه به این تاثیرات متقابل،هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم می باشد.این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است:قسمت اول،پیمایشی ...  بیشتر

تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی

مسعود چلبی؛ مهدی امیر کافی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، ، صفحه 3-31

چکیده
  تحقیق حاضر با تاکید بر عنصر رابطه ای به مطالعه انزوای اجتماعی می پردازد و علل و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق از نوع پیمایشی است که طی آن با 734 نفر از شهروندان تهران و کرمان بین سنین 20 تا 70 سال مصاحبه شده است.حجم نمونه به ترتیب برای دو شهر مذکور معادل 530 و 204 نفر می باشد.برای تحلیل داده ها از مدل سازی خطی سلسله مراتبی استفاده ...  بیشتر

آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1381، ، صفحه 26-54

چکیده
  به نظر می رسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفتند ،به خصوص در ایران، به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل،تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانوادگی(نظو و تضاد) معطوف کند.این مطالعه تحقیقی پیمایشی است که روس 300 خانواده تهرانی ...  بیشتر

آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، ، صفحه 26-54

چکیده
  به نظر میرسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته،به خصوص در ایران،به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانواده ای (نظم و تضاد )معطوف کند.این مقاله تحقیقی پیمایشی است که روی 300 خانواده تهرانی ...  بیشتر