بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی)

فریبرز رئیس دانا

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1381، ، صفحه 92-109

چکیده
  جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و ساز و کارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصادی سیاسی سروکار پیدا کند. در آغاز، مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگو های فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند.در کنار آن ...  بیشتر

بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی)

فریبرز رئیس دانا

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، ، صفحه 92-109

چکیده
  جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار ان به طور ...  بیشتر