آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1381، ، صفحه 26-54

چکیده
  به نظر می رسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفتند ،به خصوص در ایران، به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل،تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانوادگی(نظو و تضاد) معطوف کند.این مطالعه تحقیقی پیمایشی است که روس 300 خانواده تهرانی ...  بیشتر

آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، ، صفحه 26-54

چکیده
  به نظر میرسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته،به خصوص در ایران،به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانواده ای (نظم و تضاد )معطوف کند.این مقاله تحقیقی پیمایشی است که روی 300 خانواده تهرانی ...  بیشتر