زنان و باز تعریف هویت اجتماعی

باقر ساروخانی؛ مریم رفعت جاه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، ، صفحه 133-160

چکیده
  در دهه های اخیر،در اثر گسترش  نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان،تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و اگاهی های زنان شده است.افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت ...  بیشتر