سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران

محمد جواد ناطق پور؛ سید احمد فیروز آبادی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 59-91

چکیده
  در این تحقیق پس از مقایسه دیدگاه ها و تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی،تعریف نهایی از این مفهوم آمده است.سپس نظریه های عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی از نظام پاتنام،برم وران،افه و فوش،کریشنا و افف،گلیزر،لایبسون و ساکردوت،پاراگال،گلیکان و هوک و مرنیسی نیز به صورت مقایسه ای آمده،و با روش پیمایش سرمایه اجتماعی در تهران بررسی شده ...  بیشتر

نقد و معرفی کتاب بولینگ یکنفره:فروپاشی و احیای مجدد اجتماع آمریکایی

سید احمد فیروز آبادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 156-164

چکیده
  عنوان کتاب به معنای یکنفره شدن بازیهای بولینگ در کشور آمریکا است که این امر ناشی از رشد فردی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کشور آمریکا می باشد.نویسنده در نقل واقعه ای در ایالت میشیگان امریکا که در آن یک پیرمرد 50 ساله باز نشسته و سیاه پوست که در لیست انتظار دریافت کلیه است از فردی دیگر که سفید پوست و در سن 33 سالگی است  کلیه ای به صورت ...  بیشتر