کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 147-170

چکیده
  مقاله حاضر که حاصل پژوهشی فلسفی است،باز اندیشی در مفهوم دموکراسی،ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلی در کانون توجه قرار داده است.برای این منظور دیدگاه های متعدد درباره دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است.آنگاه به بررسی ابعاد دموکراسی تحت عنوان گستره،ژرفا و بعد آن پرداخته شده است.در ادامه بحث،پیش فرضها و شرایط دموکراسی نیز به عنوان ...  بیشتر