نظریه پردازی انقلاب ها اثر جان فورن

عباس خلجی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 171-179

چکیده
  کتاب نظریه پردازی انقلاب ها علاوه بر پیش گفتار مترجم و مقدمه ویراستار،از دو بخش،شامل نه فصل تشکیل شده است و با واژه نامه انگلیسی -فارسی و فارسی-انگلیسی،کتابنامه و نمایه تکمیل گردیده است.مترجم محترم در پیشگفتار نویسنده اثر و سایر آثارش را معرفی کرده و با شمارش مزایای کتاب دیدگاه انتقادی خود را نسبت به مطالب متن به طور خلاصه شرح داده ...  بیشتر