1. نظریه نظام جهانی جان فوران و انقلاب اسلامی ایران

محمود کتابی؛ صمد کلانتری؛ کریم رضا دوست

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1383، ، صفحه 67-86

چکیده
  این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظریه جان فوران در خصوص گشایش در نظام جهانی و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی،ارزش علمی و عملی این نظریه را به محک آزمون گذارد.نتیجه ای که از این بررسی حاضر شده آن است که گشایش در نظام جهانی،به طور نسبی،زمینه را برای بروز انقلاب اسلامی در ایران فراهم کرد.سیاست حقوق بشر کارتر،ریاست جمهوری کلیدی ترین قدرت جهان،به ...  بیشتر