چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی

یحیی فوزی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، ، صفحه 172-190

چکیده
  میزان مشروعیت نظامهای سیاسی را بر اساس همگونی بین باورها و ارزشهای اکثریت مردم جامعه با مبانی نظری که بر اساس آنها حاکمان سیاسی سلطه خود را توجیه می کنند مورد ارزیابی قرار می دهند و هر عاملی که بتواند ارزشها و باورهای اجتماعی  را دگرگون سازد می تواند مشروعیت نظامهای سیاسی را نیز به چالش کشد.بر این اساس در این مقاله ضمن بررسی تغییرات ...  بیشتر