نقدی بر مقاله(تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران)

محمد رضا طالبان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، ، صفحه 94-104

چکیده
  در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای پژوهشی و روشمند با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" از محمد عبداللهی و علی ساعی به چاب رسیده که شایسته توجه و تامل اندیشمندان ایرانی است.با قدر دانی از همت و مساعی این محققان محترم که یک چنین مسئله مهم و خطیری را به روش کمی-تاریخی مورد پژوهش علمی قرار داده اند ،لازم ...  بیشتر

دو نکته روشی درباره یک مقاله پژوهشی: نقدی بر مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی"

محمد رضا طالبان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، ، صفحه 116-127

چکیده
  اندیشه تحقیقات گسترده و پهنانگر که تمام کشورهای جهان را زیر پوشش خود قرار دهد،همواره برای تحلیل گران و پژوهشگران علوم اجتماعی هدفی جالب توجه و گیرا بوده است.دلیل اصلی آن این است که چون دانشمندان و نظریه پردازان در جامعه شناسی کلان،گزاره های تئوریکی شان را در سطح کل جوامع مطرح نموده اند ،بررسی آزمون اعتبار این نوع گزاره ها نیز در همین ...  بیشتر