بررسی اثرات پروژه های عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی استان فارس

عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مسعود ماجدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، ، صفحه 73-94

چکیده
  این مقاله تحقیقی  در پی بررسی اثر پروژه های عمرانی بر رفاه در مناطق روستایی استان فارس است.کانون توجه در این تحقیق خانوارهای روستایی و روستاها بوده است.بنا بر ماهیت تحقیق از دو روش پیمایشی و شبه تجربی سود برده شده.بدین صورت که تعدادی روستا به عنوان روستاهای تجربی انتخاب شدند،داده های تحقیق از دو طریق دو دسته پرسشنامه خانوار(300 پرسشنامه ...  بیشتر