باز تعریف جامعه شناسی روستایی

جمشید هومن

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، ، صفحه 111-134

چکیده
  آن چه جامعه شناسی روستایی را─رشته ای است که به عنوان به گمان عده ای نامناسبی دارد─تکان داده و هنوز هم می لرزاند،مباحثات برآمده از توجهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحث غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیدۀ جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این ...  بیشتر