گسترش نقش زنان در جهت حمایت شغلی-خانوادگی

امیر رستگار خالد

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 126-165

چکیده
  حمایت های شغلی -خانوادگی برای زنان شاغل عامل مهمی در جهت تثبیت نقش های اجتماعی آنها محسوب می شود و بدون آن برای این گروه از زنان بهره مندی از فواید ترکیب نقش و مقابله با فشارهای روانی-اجتماعی ناشی از نظام گسترش یافته نقش ها ،به ندرت میسر است.در این پژوهش سعی شده است تا با پاسخ به چند سوال،سازوکار حمایت اجتماعی در این زمینه توضیح داده ...  بیشتر