روابط خانوادگی و کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته در جوانان

خدیجه سفیری؛ مهناز جزایری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 166-184

چکیده
  خانواده اولین کانون یادگیری روابط اجتماعی است.جوان تحت تاثیر فضای عاطفی خانواده اولین گامها را به سوی کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته بر می دارد.هدف از این پژوهش بررسی وضعیت عاطفی خانواده ها،در سطح شهر تهران  و ببرسی وضعیت کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته در جوانان و رابطه بین این دو میباشد. رویکرد نظری تحقیق در بخش ...  بیشتر