بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی

مریم جوادی؛ ملیحه شیانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ساسان ودیعه

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.557316.1603

چکیده
  شهروندی یک ایده دوجانبه و یک ایده اجتماعی است و صرفاً مجموعه حقوقی که فرد را از تعهد به­ دیگران رها کند، نیست؛ بلکه برای تحقق این حقوق به ­مکانیسمی از تکالیف و وظایف شهروندی لازم است. از طرفی مسئولیت ­گریزی­های شهروندی فرار یا دور زدن­های تکالیف محوله است، که ما آن­ها را در رفتارهای شهروندان در امور شهری و مشارکت ­پذیری­های ...  بیشتر