اعتیاد به موبایل درجوانان تهرانی: یک بررسی جامعه شناختی

سید کمال الدین موسوی؛ یاسمن شفیق

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 139-164

چکیده
  امروزه وابستگی و یا اعتیاد به تکنولوژی ‌ای جدید می‌رود تا به صورت یکی از اعتیادهای مدرن در بین جوانان درآید و از این رو طی سال‌های اخیر توجه جامعه شناسان و روان‌شناسان به‌این مساله معطوف شده است. دراین راستا، مقاله حاضر که حاصل یک مطالعه می‌دانی درسال 1393 د رتهران می‌‌باشد به موضوع اعتیاد جوانان به موبایل وشناسایی برخی عوامل اجتماعی ...  بیشتر