تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی

فرهنگ ارشاد؛ داوود آقایی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، ، صفحه 79-89

چکیده
  استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 از نظر مطالعه جا به جایی جمعیت و در مقایسه با سایر استانهای کشور،جایگاه شایان توجهی داشته است.شکل غالب مهاجرت در کشورهای جهان سوم  مهاجرت روستائیان به شهرهاست که بیش تر طبق الگوی"مهاجرت مرحله ای"صورت میگیردو  نخست از زوستا به نزدیکترین شهر  شروع شده و مهاجر پس از تطابق با شرایط کار و زندگی در شهر و ...  بیشتر