1. فرصت‌های نابرابر و مشارکت اقتصادی زنان

غلامرضا غفاری؛ نریمان یوسفی

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 67-98

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2019.36916

چکیده
  مشارکت اقتصادی گسترده مقدمه توسعه و تعالی نظام اجتماعی است. در این ارتباط، کنش‌های اقتصادی زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت، مهم است. مقاله حاضر با دست‌مایه قرار دادن نظریه‌های نابرابری‌های جنسیتی و با استفاده از داده‌های ثانویه ارائه شده در مجمع جهانی اقتصاد و سازمان بین‌المللی کار، به بررسی و تحلیل تأثیر فرصت‌های نابرابر جنسیتی ...  بیشتر