نویسنده = سیف اللهی، سیف اله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به دموکراسی در بین شهروندان تهرانی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 3-28

سید مهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف اله سیف اللهی؛ منصور وثوقی


2. بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی

دوره 19، شماره 1، بهار 1397، صفحه 68-90

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف اله سیف اللهی؛ فیروز راد