بررسی رابطة بین باروری، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی (مطالعة تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7)

محمد شریف کریمی؛ آزاد خانزادی؛ مسعود چشم‎اغیل

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36651

چکیده
  بررسی میزان تأثیر باروری و مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله به بررسی رابطة بین باروری‌، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی به صورت یک مطالعة تطبیقی بین ایران و کشور‌‎های گروه 7 پرداخته‎ شده است. در این راستا از داده‏های نرخ باروری کلی‌،  نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان و  ...  بیشتر