برساخت تاریخ اجتماعی و بستر‌های تکوین و تداوم اقتصاد غیر رسمی (بازار و تجارت مرزی در بانه)

بهمن باینگانی؛ حمیدرضا جلائی‌پور

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 32-70

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.243999

چکیده
  مرزها محصول تاریخ، سیاست و قدرت اند و مرزنشینی اقتصاد و فرهنگ خاص خود را دارد.بر این اساس یکی از مهمترین ویژگیهای مناطق کردنشین که بیش از سایر ابعاد زندگی مرزیدر سال های اخیر به صورت های گوناگونی در رسانه ها بازنمایی شده، اقتصاد مرزی و غیر رسمیو مفاهیم خاص مرتبط بدان یعنی کولبری، بازارچه مرزی، قاچاق و . . . است. فهم این نوعاقتصاد، به ...  بیشتر